User Tools

Site Tools


0824--ti-ng-montenegrola-gi

Khu vực (màu xanh lavender) nơi đa số người trả lời cho rằng họ nói tiếng Montenegro theo điều tra năm 2003 ở Montenegro

Tiếng Montenegro (Crnogorski jezik, Црногорски језик) là một ngôn ngữ Serbia-Croatia nói bởi người Montenegro, nó cũng đề cập đến một hình thức tiêu chuẩn hóa còn phôi thai của phương ngữ Shtokavian Serbia-Croatia được sử dụng như là ngôn ngữ chính thức của Montenegro. Các phương ngữ phụ Shtokavia cũng là cơ sở của các ngôn ngữ tiêu chuẩn Croatia, Bosnia, Serbia, vì vậy tất cả đều hiểu lẫn nhau và là một ngôn ngữ duy nhất bởi tiêu chuẩn đó, mặc dù mỗi quốc gia có bản chuẩn hóa riêng biệt[4].

Tiếng Montenegro trở thành ngôn ngữ chính thức của Montenegro với việc phê chuẩn một hiến pháp mới vào 22 tháng 10 năm 2007 [cần dẫn nguồn]. Tiếng chuẩn Montenegro là vẫn đang nổi lên. Chính tả của nó được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 2009, với sự bổ sung của hai chữ cái Ś và Ź (Cyrrillic: Ć và З́), mặc dù ngữ pháp và chương trình giảng dạy một trường học vẫn chưa được phê chuẩn[5].

  • Arsenić, Violeta (ngày 4 tháng 3 năm 2000), “Govorite li crnogorski?” [Do you speak Montenegrin?], Vreme (bằng tiếng Serbo-Croatian) (478), truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2012 
  • Glušica, Rajka (2011). “O nacionalizmu u jeziku: prikaz knjige Jezik i nacionalizam” [On nationalism in the language: Review of the book Jezik i nacionalizam] (PDF). Riječ (bằng tiếng Serbo-Croatian) 5: 185–191. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2012. 
  • Ivić, Pavle, “Standard Language as an Instrument of Culture and the Product of National History”, Serbian Unity Congress, Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 4 năm 2009 
  • Kordić, Snježana (2008). “Crnogorska standardna varijanta policentričnog standardnog jezika” [Montenegrin standard variety of a polycentric standard language]. Trong Ostojić, Branislav. Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija: radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica 24.-25.5.2007 (bằng tiếng Serbo-Croatian). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. tr. 35–47. ISBN 978-86-7215-207-4. OCLC 318462699. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013. 
  • Lajović, Vuk (ngày 24 tháng 7 năm 2012). “Političari prodaju maglu” [Politicians are blowing smoke] (PDF) (bằng tiếng Serbo-Croatian). Vijesti. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2013. 
  • Ramusović, Aida (ngày 16 tháng 4 năm 2003), “What Language Do Montenegrins Speak?”, Transitions Online  (cần đăng ký mua)

Bản mẫu:Wiktionary category

0824--ti-ng-montenegrola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)