User Tools

Site Tools


0846--v-nh-ch-u-ch-u-cla-gi

Vĩnh Châu là một xã thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  • Năm 1979, xã Vĩnh Mỹ được thành lập trên cơ sở Mỹ Chánh 1, 1/2 ấp Mỹ Hòa (theo kinh đào thẳng ra sông Hậu Giang) của xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ấp Châu Long 1, ấp Châu Long 6 của phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc.[2]
  • Năm 2003, phường Vĩnh Mỹ được thành lập trên cơ sở 779,6 ha diện tích tự nhiên và 14.870 nhân khẩu của xã Vĩnh Mỹ; xã Vĩnh Mỹ (phần diện tích và dân số còn lại) được đổi thành xã Vĩnh Châu.[3]
0846--v-nh-ch-u-ch-u-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)