User Tools

Site Tools


0860--yodogawa-ku-sakala-gi

Yodogawa-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 12,64km², dân số năm 2015 là 175. 130 người, mật độ 13.860 người/km².

  • Phương tiện liên quan tới Yodogawa-ku, Ōsaka tại Wikimedia Commons
0860--yodogawa-ku-sakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)