User Tools

Site Tools


0876--v-nh-t-xla-gi

Vĩnh Tế là một xã thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  • Năm 1979, xã Vĩnh Tế thuộc huyện Châu Phú được sáp nhập vào thị xã Châu Đốc[3].
  • Năm 2002, một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Tế gồm 1.397 ha diện tích tự nhiên và 21.241 được tách ra để thành lập phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế còn lại 3.121 ha diện tích tự nhiên và 5.172 nhân khẩu.[1]
0876--v-nh-t-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)