User Tools

Site Tools


0992--m-xuy-n-long-xuy-nla-gi

Mỹ Xuyên là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  • Năm 1984, phường Mỹ Xuyên được thành lập trên cơ sở khóm 4, khóm 7 của phường Mỹ Long và một phần ấp Tây Khánh A của xã Mỹ Hòa.[2]
  • Tháng 3 năm 1999, phường Mỹ Xuyên trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.[4]
  • Năm 2005, một phần diện tích và dân số của phường Mỹ Xuyên được tách ra để thành lập phường Đông Xuyên.[1]
0992--m-xuy-n-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)