User Tools

Site Tools


1009---nh-th-nh-tho-i-s-nla-gi

Định Thành là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Định Thành    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Định Mỹ thuộc huyện Châu Thành
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, tách ấp Mỹ Thành, 1/4 ấp Mỹ Thới và ấp Phú Hữu của xã Định Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Định Thành.
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Định Thành thuộc huyện Thoại Sơn
1009---nh-th-nh-tho-i-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)