User Tools

Site Tools


1050--tr-n-chung-li-nh-h-ngla-gi

Vào thời Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc, thành Chung Li, nay là đông bắc Phượng Dương, An Huy, là địa điểm có vị trí chiến lược trọng yếu, bên nào cũng muốn giành lấy, nên tại đây nhiều lần phát sinh chiến sự.

Trận Chung Li có thể là một trong những trận đánh sau:

  • Trận Chung Li diễn ra vào năm 480 giữa 2 nước Nam Tề-Bắc Ngụy
  • Trận Chung Li diễn ra vào năm 495 giữa 2 nước Nam Tề-Bắc Ngụy
  • Trận Chung Li diễn ra vào năm 503 giữa 2 nước Lương-Bắc Ngụy
  • Trận Chung Li diễn ra vào năm 507 giữa 2 nước Lương-Bắc Ngụy. Đây là trận chiến nổi tiếng nhất từng lấy Chung Li làm mục đích tranh đoạt
  • Trận Chung Li diễn ra vào năm 549 giữa 2 nước Lương-Đông Ngụy
1050--tr-n-chung-li-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)