User Tools

Site Tools


1055--y-n-th-ng-lang-ch-nhla-gi

Yên Thắng là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Yên Thắng nằm ở phía tây của huyện Lang Chánh, dọc theo một chi lưu của sông Âm.

Vùng đất thuộc xã Yên Thắng ngày nay, vào thời Lê thuộc động An Khương. Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945) thuộc mường Đeng (Tày Đeng), tổng Yên Thọ, châu Lang Chánh[1].

Sau năm 1945, thuộc xã Yên Khương[1].

Năm 1981, xã Yên Khương được chia thành hai xã là Yên Khương và Yên Thắng[2].

Hiện nay, xã Yên Thắng gồm các bản: Bay, Vịn, Vặn, Vần Ngoài, Vần Trong, Cơn, Peo, Ngàm, Pốc, Tráng[4]

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Yên Thắng là 4.601 người[5].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Yên Thắng là 5.366 người. Thành phần dân tộc gồm: người Thái chiếm 97,6%, người Mường chiếm 0,7%, người Kinh chiếm 1,7 %[1].

  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  • Mai Thị Hồng Hải (chủ biên). Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
  1. ^ a ă â b c Địa chí huyện Lang Chánh, tr 103.
  2. ^ a ă Quyết định số 102-HĐBT ngày 02 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng CHXHCNVN.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 108.
  5. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
1055--y-n-th-ng-lang-ch-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)