User Tools

Site Tools


1134--lang-ch-nh-th-tr-nla-gi

Thị trấn Lang Chánh là thị trấn huyện lị của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thị trấn Lang Chánh có diện tích 2,22 km²[3]. Theo số liệu năm 2010, thị trấn có diện tích 2,94 km²[1].

Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Lang Chánh có số dân 3.957 người[3]. Đến tháng 8 năm 2009, dân số của thị trấn là 4.438 người. Thành phần dân tộc gồm: người Kinh chiếm 62,43%, người Mường chiếm 30,52%, người Thái chiếm 7,05 %[1].

Thị trấn Lang Chánh nằm ở phía đông của huyện Lang Chánh, bên bờ sông Âm, một chi lưu của sông Chu.

Thị trấn Lang Chánh được thành lập năm 1991 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Quang Hiến và Đồng Lương[4].

  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  • Mai Thị Hồng Hải (chủ biên). Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
  1. ^ a ă â b Địa chí huyện Lang Chánh, tr 96.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  4. ^ Quyết định số 185/QĐ-TCCB ngày 13/4/1991.
1134--lang-ch-nh-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)