User Tools

Site Tools


1183---i-ph-t-thanh-mashaalla-gi

Đài Phát thanh Mashaal Mashaal là một thành viên của Đài châu Âu Tự do/Đài Tự do tại Afghanistan và Pakistan.[1] Đài lên sóng từ tháng 1 năm 2010.[1][2] Đài phát sóng bằng tiếng Pashtun.[1][2] Trụ sở của đài là Praha, Cộng hòa Séc, và Islamabad, Pakistan.[1]

  1. ^ a ă â b Radio Mashaal overview
  2. ^ a ă Broadcasting Board of Governors
  • Trang chính thức
1183---i-ph-t-thanh-mashaalla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)