User Tools

Site Tools


1185--ng-h-niger-congola-gi

Ngữ hệ Niger–Congo là một trong những ngữ hệ lớn nhất thế giới, và lớn nhất châu Phi, về phân bố địa lý, số người nói, và số lượng ngôn ngữ.[1] Một vài ước lượng cho rằng đây là ngữ hệ có nhiều ngôn ngữ nhất, dù điều này còn chưa được xác định cho sự thiếu nhất quán về định nghĩa "ngôn ngữ".

Nó là ngữ hệ lớn thứ ba thế giới về số người nói, chỉ sau ngữ hệ Ấn-Âu và ngữ hệ Hán-Tạng. Một đặc điểm chung của hầu hết cả ngôn ngữ Niger-Congo.[2] Những ngôn ngữ Niger-Congo với nhiều người bản ngữ nhất là tiếng Yoruba, tiếng Igbo, tiếng Fula, tiếng Shona và tiếng Zulu. Tuy nhiên, ngôn ngữ có tổng số người nói lớn nhất là tiếng Swahili.[1]

1185--ng-h-niger-congola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)