User Tools

Site Tools


1212--tsurumi-ku-osakala-gi

Tsurumi-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích km2, dân số năm 2010 là người.

  • Phương tiện liên quan tới Tsurumi-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1212--tsurumi-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)