User Tools

Site Tools


1246--ng-cungla-gi

Ngũ cung (pentatonic) có thể là:

1246--ng-cungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)