User Tools

Site Tools


1272--sumiyoshi-ku-osakala-gi

Sumiyoshi-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích km2, dân số năm 2010 là người.

  • Phương tiện liên quan tới Sumiyoshi-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1272--sumiyoshi-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)