User Tools

Site Tools


1298--danh-s-ch-c-c-ng-ph-i-ch-nh-tr-c-a-b-o-nhala-gi

Các đảng chính trị của Bồ Đào Nha hiện nay dựa theo Kết quả bầu cử gần nhất tháng 9 năm 2009 tính theo số ghế của đảng đó tại Quốc hội Bồ Đào Nha:[1]

Đảng Xã hội (PS) 86 ghế.

Đảng Xã hội Dân chủ (PSD) 89 ghế.

Liên minh Dân chủ Xã hội và Nhân dân (CDS-PP) 18 ghế.

Đảng Khối Cánh hữu (BE) 19 ghế.

Liên minh Dân chủ Thống nhất (CDU - PCP+PEV) 17 ghế. (Liên minh giữa Đảng Cộng sản và Đảng Xanh (PCP) 15 ghế. (PEV) 2 ghế.)

(PAN) 1 g

Tổng số ghế 230 ghế.

  1. ^ http://www.mofa.gov.vn/vi/cn_vakv/euro/nr040819111051/ns101209162356#ILywH7sFrR8a
1298--danh-s-ch-c-c-ng-ph-i-ch-nh-tr-c-a-b-o-nhala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)