User Tools

Site Tools


1305--mihara-ku-sakaila-gi

Mihara-ku, Sakai (美原区?) là một trong 7 khu thuộc thành phố Sakai, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 13,24 km2, dân số năm 2010 là 29.230 người. Quận được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 2006 khi Sakai trở thành thành phố. Quận này gồm thị xã cũ Mihara, được nhập vào Sakai ngày 1 tháng 2 năm 2005.

1305--mihara-ku-sakaila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)