User Tools

Site Tools


1322--an-h-a-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

An Hòa
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh An Giang
Huyện Châu Thành

An Hòa là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Năm 1979, xã An Hòa được thành lập trên cơ sở ấp Bình An của xã Bình Thủy và ấp An Hòa của xã Bình Hòa.[1]

  1. ^ Quyết định số 181-CP ngày 25 tháng 4 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang.
1322--an-h-a-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)