User Tools

Site Tools


1336--acid-chromotropicla-gi

Acid chromotropic
Chromotropic acid.PNG

Skeletal formula

Chromotropic-acid-3D-balls.png

Ball-and-stick model

Danh pháp IUPAC Acid 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonic[1]
Nhận dạng
Số CAS 148-25-4
KEGG C11323
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tử C10H8O8S2
Khối lượng mol 320,30 g/mol
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Độ axit (pKa) 5,36, 15,6[2]
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Acid chromotropic hay axít cromotropic có công thức (HO)2C10H4(SO3H)2.

Chất này có thể được dùng làm thuốc thử trong việc định lượng thuốc trừ cỏ chứa acid 2,4-dichlorophenoxyacetic[3].

Tác dụng của acid chromotropic trong phép định lượng nêu trên là tạo màu đỏ (pic ở bước sóng 580 nm) khi acid chromotropic trong dung dịch acid sulfuric 75 % phản ứng với formaldehyde. Quá trình lên màu đặc trưng cho aldehyde mà không tạo màu với các chất hữu cơ khác như ketone và acid carboxylic.

1336--acid-chromotropicla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)