User Tools

Site Tools


1351--b-nh-h-a-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

Đình Bình Hòa là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh.

Bình Hòa là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Năm 1979, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa cùng với ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình Thạnh, một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên được tách ra để lập thành thị trấn An Châu. Đồng thời, ấp An Hòa của xã Bình Hòa cùng với ấp Bình An của xã Bình Thủy được tách ra để lập thành xã An Hòa.[1]

1351--b-nh-h-a-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)