User Tools

Site Tools


1368--sakai-ku-sakaila-gi

Sakai-ku, Sakai (?) là một trong 7 khu thuộc thành phố Sakai, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Khu này có diện tích 23,69 km2, dân số tháng 2 năm 2011 là 148.402 người.

  • Phương tiện liên quan tới Sakai-ku, Sakai tại Wikimedia Commons
1368--sakai-ku-sakaila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)