User Tools

Site Tools


1381--nguy-n-thanh-s-n-ki-n-giangla-gi

Nguyễn Thanh Sơn sinh ngày 15 tháng 10 năm 1960, quê quán xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang.[1] Ủy viên Ủy ban Kiểm Tra trung Đảng khóa XI (2011-2016). hiện nay là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

  • Ủy viên (dự khuyết) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X (2006-2011);
  • Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 (đến 13/7/2011);
  • Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011 (từ 10/12/2010-21/6/2011);
  • Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 21/6/2011);
  • Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 (từ 13/7/2011) thay ông Bùi Quang Bền.[2]
  • Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XI (2011-2016)
  • Tháng 3/2015, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
1381--nguy-n-thanh-s-n-ki-n-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)