User Tools

Site Tools


1417--tajurala-gi

Tajura là một thành phố của Libya. Thành phố Tajura có diện tích  km², dân số thời điểm năm 2006 là 60.681 người. Đây là thành phố lớn thứ 14 tại Libya.

Bản mẫu:Thành phố Lybia

1417--tajurala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)