User Tools

Site Tools


1445--lasekla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1445--lasekla-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
1445--lasekla-gi [2019/01/07 08:06] (current)
thaoit
Line 48: Line 48:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">​Quảng Ng&​atilde;​i chống tỏi L&​yacute;​ Sơn giả bằng m&​atilde;​ vạch</​h1>​ 
 +<p class="​description">​Từ th&​aacute;​ng 4 tới, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể d&​ugrave;​ng điện thoại đ&​atilde;​ c&​agrave;​i đặt phần mềm <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ tra cứu th&​ocirc;​ng tin sản phẩm tỏi L&​yacute;​ Sơn để tr&​aacute;​nh mua phải h&​agrave;​ng giả.</​p>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<p class="​Normal">&​Ocirc;​ng Nguyễn Văn Định - Ph&​oacute;​ chủ tịch Hội kinh doanh v&​agrave;​ chế biến h&​agrave;​nh tỏi L&​yacute;​ Sơn cho biết sẽ tiến h&​agrave;​nh in nh&​atilde;​n m&​aacute;​c,​ logo, tem chống h&​agrave;​ng giả c&​oacute;​ <a href="​http://​knstech.net">​k&​egrave;​m m&​atilde;​ vạch</​a>​ l&​ecirc;​n sản phẩm tỏi L&​yacute;​ Sơn từ th&​aacute;​ng 4 tới. Đơn vị cung cấp nh&​atilde;​n hiệu c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch th&​ocirc;​ng qua hội n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo đ&​oacute;,​ mỗi bao b&​igrave;​ tỏi L&​yacute;​ Sơn đều gắn k&​egrave;​m th&​ocirc;​ng tin n&​ocirc;​ng d&​acirc;​n trồng, cung cấp tỏi ra thị trường th&​ocirc;​ng qua m&​atilde;​ vạch gồm 4 đầu số với 6 con số. M&​atilde;​ vạch được x&​aacute;​c nhận l&​agrave;​ h&​agrave;​ng thật hay giả, sản phẩm đ&​atilde;​ b&​aacute;​n hay chưa.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​N&​ocirc;​ng d&​acirc;​n Phạm Văn B&​igrave;​nh ngụ x&​atilde;​ An Vĩnh cho biết rất mừng khi ch&​iacute;​nh quyền c&​ugrave;​ng doanh nghiệp<​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​ in m&​atilde;​ vạch</​a>,​ tr&​aacute;​nh hiện tượng tỏi L&​yacute;​ Sơn bị tr&​agrave;​ trộn h&​agrave;​ng nh&​aacute;​i. &​ldquo;​Khi tỏi L&​yacute;​ Sơn được bảo vệ thương hiệu, đ&​uacute;​ng sản phẩm thật th&​igrave;​ gi&​aacute;​ trị sẽ ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng n&​acirc;​ng cao, n&​ocirc;​ng d&​acirc;​n đỡ khổ hơn&​rdquo;,​ &​ocirc;​ng B&​igrave;​nh b&​agrave;​y tỏ.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Hiện đảo L&​yacute;​ Sơn trồng khoảng 325ha tỏi, sản lượng từ 3.000 đến 5.000 tấn. Thời điểm gi&​aacute;​ cao nhất l&​ecirc;​n tới 140.000 đồng một kg tỏi thường v&​agrave;​ 1,4 triệu đồng với tỏi một t&​eacute;​p (tỏi c&​ocirc;​ đơn).</​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
1445--lasekla-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:06 by thaoit