User Tools

Site Tools


1472--turmerola-gi

Turmero là một thành phố của Venezuela. Thành phố này là thủ phủ bang Aragua. Thành phố có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2010 ước tính khoảng 344.746 người. Đây là thành phố lớn 9 thứ Venezuela.

Bản mẫu:Bang Aragua

1472--turmerola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)