User Tools

Site Tools


1476--nishi-ku-osakala-gi

Nishi-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích km2, dân số năm 2010 là người.

  • Phương tiện liên quan tới Nishi-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1476--nishi-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)