User Tools

Site Tools


1486--zakarpatskla-gi

Tỉnh Zakarpatsk (tiếng Ukraina: область) là một tỉnh của Ukraina. Tỉnh lỵ đóng ở. Tỉnh có diện tích km2, dân số người.

Bản mẫu:Tỉnh Zakarpatsk

1486--zakarpatskla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)