User Tools

Site Tools


1491--minato-ku-osakala-gi

Minato-ku, Osaka (港区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 7,9 km2, dân số năm 2010 là 84.961 người. Quận có bể cá Kaiyukan.

Tập tin:OC200.jpg

Tòa nhà ORC 200

1491--minato-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)