User Tools

Site Tools


1505--caprese-michelangelola-gi

Caprese Michelangelo là một đô thị ở tỉnh Arezzo trong vùng Toscana, Ý. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị Caprese Michelangelo có dân số người và diện tích là km².[1]

  1. ^ Số liệu thống kê theo Viện thống kê Ý Istat.
1505--caprese-michelangelola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)