User Tools

Site Tools


1541--kita-ku-osakala-gi

Kita-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 10,33 km2, dân số thời điểm ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 110.792 người, mật độ dân số là 10.730 người/km²

  • Phương tiện liên quan tới Kita-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1541--kita-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)