User Tools

Site Tools


1559--m-ph-c-long-xuy-nla-gi

Mỹ Phước là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  • Tháng 3 năm 1999, phường Mỹ Phước trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.[3]
  • Tháng 8 năm 1999, 472,22 ha diện tích tự nhiên và 9.983 nhân khẩu của phường Mỹ Phước (gồm các khóm Mỹ Phú, Mỹ Qưới và Mỹ Tho) được tách ra để thành lập phường Mỹ Quý.[2]
1559--m-ph-c-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)