User Tools

Site Tools


1607--colbert-t-u-chi-n-ph-pla-gi

Sáu tàu chiến của Hải quân Pháp từng được đặt cái tên Colbert nhằm vinh danh Jean Baptiste Colbert:

  • Colbert là một tàu corvette hơi nước chạy bánh guồng hạ thủy năm 1848
  • Colbert là một tàu frigate bọc thép hạ thủy năm 1877
  • Colbert (1915-1917) là một tàu tuần tra phụ trợ
  • Colbert (1917) là một tàu buồm phụ trợ
  • Colbert (1928) là một tàu tuần dương hạng nặng hạ thủy năm 1928 và bị phá hủy trong vụ Đánh đắm Hạm đội Pháp tại Toulon năm 1942
  • Colbert (C 611) là một tàu tuần dương phòng không hạ thủy năm 1956
1607--colbert-t-u-chi-n-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)