User Tools

Site Tools


1692--tri-u-s-n-tri-u-phongla-gi

Triệu Sơn, Triệu Phong
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Vùng Bắc Trung Bộ
Tỉnh Quảng Trị
Huyện Triệu Phong
Chính quyền  
 Chủ tịch UBND Phan Vọng[1]
 Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Trung[1]

Triệu Sơn là một trong những xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gồm 7 thôn:

  • Thôn Văn Phong
  • Thôn Đồng Bào
  • Thôn An Lưu
  • Thôn Linh Chiểu
  • Thôn Phương Sơn
  • Thôn An Phú
  • Thôn Thượng Trạch
  1. ^ a ă Danh sách bí thư và chủ tịch các xã, thị trấn thuyện huyện Triệu Phong
1692--tri-u-s-n-tri-u-phongla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)