User Tools

Site Tools


1699--di-n-xuy-nla-gi

Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Tây An
Liên Hồ  • Tân Thành  • Bi Lâm  • Bá Kiều  • Vị Ương  • Nhạn Tháp  • Diêm Lương  • Lâm Đồng  • Trường An  • Lam Điền  • Chu Chí  • Hộ  • Cao Lăng  • Khúc Giang tân khu  • Khu phát triển Công nghiệp công nghệ cao Tây An*  • Khu phát triển Kinh tế - Kỹ thuật Tây An*  • Khu cảng vụ quốc tế Tây An*
Thiểm Tây trong Trung Quốc
Terracotta army 5256.jpg
Đồng Xuyên
Diệu Châu  • Vương Ích  • Ấn Đài  • Nghi Quân
Bảo Kê
Vị Tân  • Kim Đài  • Trần Thương  • Phượng Tường  • Kỳ Sơn  • Phù Phong  • My  • Lũng  • Thiên Dương  • Lân Du  • Phượng  • Thái Bạch, Bảo Kê
Hàm Dương
Tần Đô  • Dương Lăng1  • Vị Thành  • Hưng Bình  • Tam Nguyên  • Kính Dương  • Càn  • Lễ Tuyền  • Vĩnh Thọ  • Bân  • Trường Vũ  • Tuần Ấp  • Thuần Hóa  • Vũ Công
Vị Nam
Lâm Vị  • Hoá Âm  • Hàn Thành  • Hoá Châu  • Đồng Quan  • Đại Lệ  • Bồ Thành  • Trừng Thành  • Bạch Thủy  • Hợp Dương  • Phú Bình  • Khu phát triển Công nghiệp công nghệ cao Vị Nam*
Diên An
Bảo Tháp  • Diên Trường  • Diên Xuyên  • Tử Trường  • An Tắc  • Chí Đan  • Ngô Khởi  • Cam Tuyền  • Phú  • Lạc Xuyên  • Nghi Xuyên  • Hoàng Long  • Hoàng Lăng
Hán Trung
Hán Đài  • Nam Trịnh  • Thành Cố  • Dương  • Tây Hương  • Miễn  • Ninh Cường  • Lược Dương  • Trấn Ba  • Lưu Bá  • Phật Bình
Du Lâm
Du Dương  • Thần Mộc  • Phủ Cốc  • Hoành Sơn  • Tĩnh Biên  • Định Biên  • Tuy Đức  • Mễ Chi  • Giai  • Ngô Bảo  • Thanh Giản  • Tử Châu
An Khang
Hán Tân  • Hán Âm  • Thạch Tuyền  • Ninh Thiểm  • Tử Dương  • Lam Cao  • Bình Lợi  • Trấn Bình  • Tuần Dương  • Bạch Hà
Thương Lạc
Thương Châu  • Lạc Nam  • Đan Phượng  • Thương Nam  • Sơn Dương  • Trấn An  • Tạc Thủy
*Không phải là đơn vị hành chính chính thức
1: khu Dương Lăng trên thực tế nằm dưới quyền quản lý của Khu sản xuất mẫu Nông nghiệp công nghệ cao Dương Lăng của tỉnh, không thuộc Hàm Dương.
1699--di-n-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)