User Tools

Site Tools


1706---ng-th-nhla-gi

Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Vũ Hán
Giang Ngạn • Vũ Xương • Giang Hán • Kiều Khẩu • Hán Dương • Thanh Sơn • Hồng Sơn • Đông Tây Hồ • Hán Nam • Thái Điện • Giang Hạ • Hoàng Pha • Tân Châu
Hồ Bắc ở Trung Quốc
Hoàng Hạc lâu
Hoàng Thạch
Hoàng Thạch Cảng • Tây Tắc Sơn • Hạ Lục • Thiết Sơn • Đại Dã • Dương Tân
Thập Yển
Trương Loan • Mao Tiễn • Vân Dương • Đan Giang Khẩu • Trúc Sơn • Phòng • Vân Tây • Trúc Khê
Kinh Châu
Sa Thị • Kinh Châu • Hồng Hồ • Thạch Thủ • Tùng Tư • Giam Lợi • Công An • Giang Lăng
Nghi Xương
Tây Lăng • Ngũ Gia Cương • Điểm Quân • Khiêu Đình • Di Lăng • Nghi Đô • Đương Dương • Chi Giang • Tỷ Quy • Viễn An • Hưng Sơn • Ngũ Phong • Trường Dương
Tương Dương
Tương Thành • Phàn Thành • Tương Châu • Lão Hà Khẩu • Tảo Dương • Nghi Thành • Nam Chương • Cốc Thành • Bảo Khang
Ngạc Châu
Ngạc Thành • Hoa Dung • Lương Tử Hồ
Kinh Môn, Hồ Bắc
Đông Bảo • Xuyết Đao • Chung Tường • Kinh Sơn • Sa Dương
Hiếu Cảm
Hiếu Nam • Ứng Thành • An Lục • Hán Xuyên • Vân Mộng • Đại Ngộ • Hiếu Xương
Hoàng Cương
Hoàng Châu • Ma Thành • Vũ Huyệt • Hồng An • La Điền • Hy Thủy • Kỳ Xuân • Hoàng Mai • Anh Sơn • Đoàn Phong
Hàm Ninh
Hàm An • Xích Bích • Gia Ngư • Thông Sơn • Sùng Dương • Thông Thành
Tùy Châu
Tằng Đô • Quảng Thủy • Tùy
Ân Thi
Ân Thi • Lợi Xuyên • Kiến Thủy • Lai Phượng • Ba Đông • Hạc Phong • Tuyên Ân • Hàm Phong
Khu vực cấp huyện
trực thuộc tỉnh
Tiên Đào • Thiên Môn • Tiềm Giang • Thần Nông Giá
Xem thêm: Các đơn vị cấp huyện của Hồ Bắc
1706---ng-th-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)