User Tools

Site Tools


1707---u-t-ng-leola-gi

Đậu tương leo hay đậu tương núi (danh pháp: Glycine soja, tên cũ là G. ussuriensis) là loài thực vật một năm thuộc họ Đậu. Đây là loài tổ tiên hoang dại của đậu tương.

1707---u-t-ng-leola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)