User Tools

Site Tools


1714--uberl-ndiala-gi

Uberlândia là một thành phố Brasil. Thành phố này thuộc bang Minas Gerais. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 634.345 người. Đây là thành phố đông dân thứ 28 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Minas Gerais

1714--uberl-ndiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)