User Tools

Site Tools


1721--haderala-gi

Hadera (tiếng Do Thái: חדרה, tiếng Ả Rập: الخضيرة) là một thành phố của Israel. Thành phố Hadera thuộc quận Haifa. Thành phố Hadera có diện tích km2, dân số là 76.400 người (năm).

1721--haderala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)